De 'Klassiker' am Iechternacher Lycée ass den alljährlechen Hämmelsmarsch no der Allerhellgevakanz duerch Iechternach. Sämtlech Blos- a Perkussiounsinstrumenter kënnen dorunner deel huelen, 4 Geldsammler an e Fändeldréier.
Mir treffen eis kuerz virdrun am Musekssall fir
Hämmelsmarsch an 'T ass Kiermes am Duerf unzestëmmen. Noutematerial ass do.

Päischtdënschdes geet d'Kolléischsmusek an der Iechternacher
Sprangprëssessioun mat: den zweete 'Klassiker'.